Polityka prywatności

Polityka prywatności Sales Lions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 4. Bezpieczeństwo danych  osobowych
 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia ogólne

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.saleslions.pl
  jest Sales Lions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy  ul. Winklera 14,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000894221, NIP: 7792446949, REGON: 365441307, adres
  poczty elektronicznej: kontakt@saleslions.pl, zwana dalej Administratorem, będąca jednocześnie
  Usługodawcą. 

  Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
  sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
  lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych – zwane inaczej RODO).

  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
  a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
   niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
   przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
   niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Cel i zakres zbierania danych
  Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

  • a) Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora są wykorzystywane do: kontaktowania się z
   Usługobiorcą (Klientem), celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością
   Usługobiorcy na stronie internetowej saleslions.pl, celów marketingowych (Newsletter).
  • b) Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres
   e-mail, numer telefonu, nazwa i adres firmy.
  • c) Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez
   Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące
   zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
   informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z
   usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług
   świadczonych drogą elektroniczną.
  • d) Nie mają Państwo obowiązku podawania danych osobowych i nie jest to Państwa ustawowy obowiązek.
   Jednak w celu udzielenia przez Sales Lions odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania, w tym
   w celu przesłania zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej oraz zawarcia umowy i jej wykonania
   przez Spółkę, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia, bez spełnienia którego Spółka nie
   będzie mogła wykonać umowy na Państwa rzecz. Nie zmienia to faktu, że podanie przez Państwa danych
   osobowych jest dobrowolne, a podanie danych osobowych, które nie są konieczne do realizacji zawartej
   umowy nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  • e) Państwa dane osobowe mogą być przez Spółkę przetwarzane w następujących celach i na następujących
   podstawach prawnych:

   • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie, w tym realizacja zawartej
    z Państwem umowy, prowadzenia negocjacji w celu zawarcia z Państwem umowy, podjęcie działań w
    celu wykonanie zawartej z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 RODO, 
   • do celów wykonywania obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących
    przepisów prawa w tym między innymi: z przepisów o rachunkowości, przepisów kodeksu cywilnego,
    przepisów kodeksu spółek handlowych, przepisów prawa podatkowego – podstawą prawną jest art. 6
    ust.1 RODO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
   • w celu rozpatrywania reklamacji i skarg – na podstawie art. 6 ust 1 RODO, 
   • w celu przedstawiania Państwu oferty produktów i usług świadczonych przez Spółkę
    tj. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych Spółki na
    podstawie art. 6 ust.1 RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez
    Spółkę 
   • w celu wykonywania innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki np. ustalania
    zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń Spółki lub obrony praw Spółki, zapewnienia bezpieczeństwa
    środków i transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, dla celów statystycznych,
    archiwalnych, dowodowych – na podstawie art. 6 ust.1 RODO
   • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również udzielona
    przez Państwa zgoda, szczególnie w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych w celach
    marketingowych Spółki – na podstawie art. 6 ust.1. RODO. Przesyłanie informacji handlowych w
    celach marketingowych osobie małoletniej może odbywać się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez jej
    rodzica lub opiekuna prawnego.
  • f) Państwa dane możemy przekazać podmiotom z nami współpracującymi i wykonującymi działania na nasze
   zlecenie takimi jak na przykład: firmy księgowe, transportowe, prawnicze, windykacyjne, informatyczne.
   Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot
   zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących
   zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych
   danych.
  • g) Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, profilowaniu.
  • h) Korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach
   internetowych. W ramach strony internetowej wykorzystywane są cookies analityczne umożliwiające lepsze
   poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej i pozwalające lepiej
   zorganizować jej układ. Cookies analityczne gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony
   internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie
   odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych
   osobowych Usługobiorcy lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
   Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich
   uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
   plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • i) Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • a) Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • b) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w
   zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
   danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
   niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
   realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • c) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3a i 3b można korzystać poprzez przesłanie
   stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@saleslions.pl
  • d) Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla potrzeb wykonania umowy
   łączącej Państwa ze Spółką, w tym do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z tych umów.
   Jeśli Państwa dane są przetwarzane w celu wypełnienia prawnie ciążącego obowiązku na Spółce, dane te
   będą przetwarzane do czasu wypełnienia tego obowiązku. Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie
   prawnie uzasadnionego interesu Spółki – do czasu wygaśnięcia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego
   podstawę przetwarzania danych osobowych, a gdy interes ten polega na możliwości świadczenia marketingu
   bezpośredniego przez Spółkę, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
   Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będziemy je przetwarzać do czasu
   skutecznego cofnięcia zgody.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych

  • a) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
   osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w  szczególności zabezpiecza
   dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
   przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
   zniszczeniem.
  • b) Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
   osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. PLIKI COOKIES

  • a) Strona internetowa Sales Lions używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień
   przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  • b) Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W
   plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w
   szczególności tych wymagających autoryzacji.
  • c) W ramach strony internetowej stosowane są cookies analityczne – umożliwiają lepsze poznanie sposobu
   interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej i pozwalają lepiej zorganizować jej
   układ. Analityczne cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez
   Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie
   wizyty Usługobiorcy na stronie. Nie są rejestrowane konkretne dane osobowe Usługobiorcy, lecz służą do
   opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Chcę otrzymać od Sales Lions informacje handlowe. Zgadzam się na prowadzenie przez Sales Lions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Tę zgodę możesz łatwo wycofać wysyłając email z informacją na adres kontakt@saleslions.pl jednak wówczas nie dowiesz się o aktualnych ofertach Sales Lions.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sales Lions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Winklera 14, 60-246 Poznań. Dane będą wykorzystywane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych i Państwa uprawień zawarte są w Polityce prywatności https://www.saleslions.pl/polityka-prywatnosci.

SALES LIONS

60-246 Poznań, ul. Winklera 14

+48 573 504 200
Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Zobacz więcej
Ok, Rozumiem